Otthon, lakás

Lakásbiztosítás az Ön biztosítása – függetlenül attól, hogy házát, lakását, berendezési tárgyait vagy mindezeket együtt  szeretné biztosítani. 
A választott csomag igény szerint tovább bővíthető családi baleset- és életbiztosítással, egészségügyi vizsgálat nélkül

Szerződő az, aki ajánlatot tesz a biztosítási szerződés megkötésére és a biztosítási díj megfizetésére köteles. Szerződést az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy a szerződést az érdekelt javára köti.

A biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult, amennyiben  a feltételek eltérően nem rendelkeznek.

A biztosítási szerződés a felek megállapodásával jön létre. Nem jön létre a szerződés, ha a biztosító az ajánlatot a beérkezésétől számított 15 napon belül elutasítja.

A biztosítási szerződés létrejötte esetén a biztosító kockázatviselésének kezdete:

 • az ajánlaton feltüntetett időpont, vagy
 • ennek hiányában az ajánlat beérkezését követő nap 0 óra 00 perc.

A biztosítási szerződés határozatlan vagy határozott tartamra köthető.

A biztosítási évforduló a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja.

Ha a kockázatviselés a tárgyhónap első napján kezdődik, a biztosítási évforduló is ez a nap.

A biztosítás tartamát és az évfordulót a biztosítási szerződés tartalmazza.

A biztosítási időszak határozatlan tartamra kötött szerződés esetén egy év, határozott tartamú szerződés esetén, az ajánlaton megjelölt időtartam.

A felek a szerződés tartalmát közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A díjfizetési mód, illetve díjfizetési gyakoriság módosítása esetén a szerződés a díjfizetésigyakoriság szerinti utolsó díjjal fedezett időszakot követő nappal módosítható. A szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti.  Ha a másik fél a módosító javaslatot nem fogadja el, a biztosítási szerződés az eredeti tartalommal marad hatályban.

Alulbiztosított a vagyontárgy, ha a biztosítási esemény bekövetkezésekor érvényes biztosítási összeg alacsonyabb, mint a biztosított vagyontárgyak új állapotban való felépítésének vagy beszerzésének költsége(i).  Alulbiztosítás esetén a biztosító olyan arányban nyújt szolgáltatást, ahogy a biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy új állapotban való felépítésének vagy beszerzésének költségéhez aránylik.

A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy értékét.

A biztosított érdek értékét meghaladó részben a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis, és a díjat megfelelően le kell szállítani, valamint a biztosítási díj túlbiztosítással arányos részét a biztosító a szerződő részére visszafizeti.

A biztosítási szerződés önrészesedéssel vagy önrészesedés nélkül köthető meg.

Ha a szerződés önrészesedéssel jött létre, akkor a biztosított a kárnak egy részét a különös biztosítási feltételekben meghatározott esetekben és mértékben –önrészesedés címén –maga viseli.

Ha a szerződést nem a biztosított köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig vagy a biztosított belépéséig a szerződő fél a hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról a biztosítottat köteles tájékoztatni.

A biztosítási eseményt a tudomására jutástól számított két munkanapon belül be kell jelenteni a biztosítónak. A bejelentésben pontosan meg kell határozni a biztosítási eseményt, a bekövetkezésének körülményeit, időpontját, helyszínét, a károsodott vagyontárgyakat és a kár becsült összegét.

A szerződő a szerződés megkötésekor köteles a biztosítóval a valóságnak megfelelően közölni minden olyan, a kockázat elvállalása szempontjából lényeges körülményt, amelyre a biztosító kérdést tett fel, és amelyet ismert vagy ismernie kellett.

A biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a szerződő fél közlési kötelezettségének eleget tesz.

A kérdések megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését.

A szerződő, illetve a biztosított a kárrendezés megkezdéséig, de legfeljebb a kár bejelentésétől számított 5 munkanapon belül a károsodott vagyontárgy állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat.

 • a szerződő vagy a biztosított,
 • a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy az általános szerződési feltételben meghatározott munkakört betöltő alkalmazottjuk, tagjuk
 • vagy megbízottjuk,
 • a biztosított jogi személynek az általános szerződési feltételben meghatározott –vezető beosztású tisztségviselője vagy a biztosított vagyontárgyak kezelésére jogosított tagja, munkavállalója vagy megbízottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

Ezek a rendelkezések a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegésére is érvényesek.

Alapkárok

 • Tűz
 • Villámcsapás
 • Robbanás, robbantás
 • Idegen jármű ütközése

Természeti károk

 • Vihar
 • Felhőszakadás
 • Jégverés
 • Hónyomás
 • Árvíz
 • Földcsuszamlás
 • Kő-és földomlás
 • Ismeretlen építmény, üreg beomlása
 • Idegen tárgy rádőlése
 • Földrengés

Felelősségbiztosítás körében felmerülő események

 • Általános felelősségbiztosítási események
 • Épülettulajdonosi felelősségbiztosítási események

Assistance biztosítási események

 • Vízvezeték szerelés
 • Üvegezés
 • Tetőfedés
 • Zárszerelés
 • Szálláshely szolgáltatás
 • Öko-szerviz
 • Okmány-és bankkártya védelem

Vízkárok

 • Csőtörés
 • Beázás
 • Duguláselhárítás
 • Elfolyt víz térítése

Üvegtörés

 • Alapüveg
 • Különleges üvegek

Lopás

 • Betöréses lopás
 • Rablás

Vandalizmus

 • Épület lopáskár
 • Vandalizmus
 • Graffiti

Rövidzárlat és indukció

 • Rövidzárlat
 • Villámcsapás másodlagos hatása
*A tájékoztatás nem teljeskörű, a további részletekről érdeklődjön munkatársainknál.

Kérdése van?

Kérjen visszahívást, vagy személyes tanácsadást!