Felelősségbiztosítás

Milyen szakmai felelősségbiztosítások közül választhat?

 • Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
 • Szakképzést szervezők felelősségbiztosítása
 • Ügyvédek kötelező szakmai felelősségbiztosítása
 • Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása
 • Szálláshely-szolgáltatók felelősségbiztosítása
 • Könyvelők, adótanácsadók, bérszámfejtők, társadalombiztosítási ügyintézők felelősségbiztosítása
 • Személy- és vagyonvédelmi,
  valamint magánnyomozói tevékenységet folytatók felelősségbiztosítása
 • Független biztosításközvetítők
  és biztosítási szaktanácsadók felelősségbiztosítása

Kinek ajánljuk?

Építészeti-műszaki tervezési, tervellenőri tevékenységet, vagy tervezői művezetést folytató tervezők részére.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Megújult felelősségbiztosításunk együttesen nyújt fedezetet

 • az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre, megfeleltetve a kapcsolódó jogszabályi előírásoknak és
 • a változatlanul engedélyeztetési eljáráshoz kötött építési tevékenységekre.

Megbízható védelmet jelent például:

 • a személyi sérülés (élet, testi épség, egészség sérülése) miatt bekövetkező nem vagyoni sérelmekre,
 • a tisztán pénzügyi veszteségekre,
 • a közreműködők által okozott károkra,
 • a biztosított egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységéhez kapcsolódóan a kockázatviselés tartama alatt okozott, de legkésőbb a felelősségbiztosítási szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett és bejelentett károkra is.

Kinek ajánljuk?

Rendezvényszervező cégeknek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított által rendezett rendezvények során, vagy következtében okozott személyi sérüléses- és megbetegedéses-, haláleseti-, dologi-, és szennyezési károkra.

Kinek ajánljuk?

Szakképzést szervezőknek.

A közoktatásról szóló törvény a szakképzésben részt vevő tanuló javára a gyakorlati képzés idejére felelősségbiztosítási szerződés megkötését írja elő. Amennyiben a szakképzést szervezőnek nincs érvényes és hatályos munkáltatói felelősségbiztosítása, akkor a szakképzést szervezők felelősségbiztosításának megkötése kötelező.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Személyi sérüléses és dologi (tárgyrongálási) károkra, amelyeket a biztosított az általa szervezett gyakorlati szakképzés során, illetőleg következtében a szakközépiskola, a szakmunkásképző iskola és szakiskola tanulójának a gyakorlati képzés keretében szervezői és/vagy lebonyolítói minőségben okozott.

Kinek ajánljuk?

Ügyvedi kar tagjaként tevékenykedő, kamarai azonosítóval rendelkező ügyvédek, ügyvédi irodák tagjai, kamarai névjegyzékbe felvett európai közösségi jogászok, valamint külföldi jogi tanácsadók részére.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 10. § (2) bekezdése várható módosítása szerint az ügyvédi tevékenysége körében okozott károk megtérítésére, és a sérelemdíj megfizetésére vonatkozó alapfedezetre szóló kötelező felelősségbiztosítás.

 • A Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédi kamarák által elfogadható felelősségbiztosításról szóló 1/2012. (IV. 2.). számú Iránymutatása szerint összeállított szerződési feltételek.
 • A megszokott három fajta biztosítási feltétel közül választható fedezetek rendkívül kedvező biztosítási díjazással, amely magában foglalja a szerződés megszünését követő hét (7) éves kiterjesztett bejelentési időszakot.
 • Korszerű online felületen néhány perc alatt megköthető biztosítási szerződés.
 • Ajándék, díjmentes Assistance szolgáltatás.
 • Kiegészítésként vagyon- és általános felelősségbiztosítási fedezetekre megvásárolható teljes körű biztosítási védelem.

Kinek ajánljuk?

Egészségügyi szolgáltatást saját nevében nyújtó természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Olyan eseményre, amikor:

 • a kárt maga a biztosított vagy olyan személy okozta, akinek a magatartásáért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik, valamint
 • a kárt az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások és szabályok felróható módon történő megszegésével/megsértésével okozták, és
 • a kárt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy vagyonában, életében, testi épségében vagy egészségében okozták.

Ahhoz, hogy a káresemény biztosítási eseménynek minősüljön, mindhárom feltételnek egyidejűleg teljesülnie kell!

Kinek ajánljuk?

Engedéllyel végzett szállodai, gyógyszállói, vendéglátó-ipari tevékenységet folytatóknak.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Biztosítási esemény: Szállodai, gyógyszállói, vendéglátó-ipari és ehhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységgel kapcsolatban szolgáltatás során illetve következtében okozott személyi sérüléses-, megbetegedéses, haláleseti-, valamint dologi- (tárgyrongálási) károk, valamint a szolgáltatott termékkel (étel, ital stb.) okozott károk.

A letéti felelősség körében okozott károk esetén a biztosítási védelem azon károkra terjed ki, melyért a szálláshely-szolgáltató a Polgári törvénykönyv szállodai letétre vonatkozó szabályai alapján felel, és nincs kizárva a fedezetből.

Kinek ajánljuk? 

 • kamarai tag könyvvizsgálóknak, könyvvizsgáló társaságoknak 
 • könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vett könyvelőknek
 • adótanácsadóknak, adószakértőknek
 • bérszámfejtőknek, társadalombiztosítási ügyintézőknek vagy olyan gazdasági társaságoknak, amelyekben e tevékenységet végző tag
 • vagy alkalmazott rendelkezik a képesítések valamelyikével

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított tevékenység során szakmai hibával okozott kárra. A biztosítási fedezet kiterjeszthető a mulasztási bírságra is.

Kinek ajánljuk?

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásoknak.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A személy és vagyonvédelmi tevékenység során a megbízónak okozott szerződéses, illetve a tevékenységgel összefüggésben harmadik személynek okozott károkra.

Kinek ajánljuk?

Független biztosításközvetítők (alkusz, vagy többes ügynök), biztosítási szaktanácsadók részére.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Biztosított által szakmai tevékenysége során eljárva a tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok megszegésével az ügyfelének okozott vagyoni kár.

Kérdése van?

Kérjen visszahívást, vagy személyes tanácsadást!