Gépjárművek, flotta

GFB

Kötelező biztosítás, amely a biztosított gépjárművével másoknak okozott károkra nyújt fedezetet.

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Telefonos tanácsadást tartalmaz 0-24 óráig hívható vonalon, valamint szükség esetén ügyvéd ajánlást közlekedési balesetből eredő jogviták esetére.

ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS (ALAP)

Helyszíni műszaki segítségnyújtást tartalmaz (pl. a legközelebbi javítóműhelybe vontatást, utas szállítást) baleset és/vagy műszaki meghibásodás esetére.

KÖZLEKEDÉSI BALESET (ALAP)

A vezető által elszenvedett közlekedési balesetből eredő halál vagy maradandó egészségkárosodás esetén nyújt fedezetet.

ELEMI KÁROK

A gépjármű természeti erők, pl. szélvihar, jégverés, földcsuszamlás, árvíz által okozott megrongálódása vagy megsemmisülése esetén nyújt fedezetet.

TŰZ-ÉS ROBBANÁSKÁR

A gépjármű tűz vagy robbanás miatti megrongálódása vagy megsemmisülése esetén nyújt fedezetet.

ÁLLATTAL VALÓ ÜTKÖZÉS

Fedezetet nyújt állat elütéséből eredő károkra.

ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS (BŐVÍTETT)

További helyszíni műszaki segítségnyújtási szolgáltatásokat tartalmaz (pl. cseregépjármű, szállodai elhelyezés, hazautaztatás) baleset és/vagy műszaki meghibásodás esetére.

KÖZLEKEDÉSI BALESET (BŐVÍTETT)

A vezető és az utasok által elszenvedett közlekedési balesetből eredő halál és/vagy maradandó egészségkárosodás esetén nyújt fedezetet.

LOPÁSKÁR

Fedezetet nyújt a gépjármű ellopása, önkényes elvétele, vagy annak tartozékai, alkatrészei ellopása esetén, továbbá a gépjárműben lévő vagyontárgyakra irányuló lopással, vagy mindezek megkísérlésével okozott károkra.

RONGÁLÁS

A rongálásból eredő, azaz a biztosított gépjárműben idegen személy által okozott károkra nyújt fedezetet.

ÜVEGKÁR

A szélvédőt és egyéb üveg felületeket ért károk, azaz repedések, törés esetén nyújt fedezetet a javításra vagy cserére.

TÖRÉSKÁR

Fedezetet nyújt a biztosított gépjárműben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban balesetszerűen keletkezett sérülésekre.

VÉTELÁR BIZTOSÍTÁS

A személygépjármű totálkára esetén az újkori érték alapulvételével nyújtunk szolgáltatást a gépjármű 12 hónapos koráig.

A biztosítás csak olyan igazolt tulajdonjogú gépjárműre köthető meg, amely magyarországi forgalmi engedélyre, illetve magyarországi forgalmi engedélyt helyettesítő okmányra kötelezett, illetve ideértve:

 • az ideiglenes forgalmi engedélyt,
 • és az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt is,
 • valamint az „igazolólap” megnevezésű forgalmi engedély.

Az igazolás tartalmát tekintve az egységes nemzetközi szabványnak megfelelő, a magyar biztosítási fedezetnek külföldre szóló igazolására készült, de belföldön is alkalmas a biztosítási fedezet igazolására.

Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) internetes honlapján van lehetőség tájékozódni arról, hogy a zöldkártya mely országokba történő utazáshoz szükséges.

A zöldkártya csak a díjjal rendezett időszakra állítható ki.

Olyan gépjárművekre, amelyek –rendszámuk alapján –csak belföldön közlekedhetnek, nem állítható ki zöldkártya.

 • A gépjárműben keletkezett értékcsökkenés,
 • A javításhoz egyedileg beszerzett alkatrészek, tartozékok szállítási és beszerzési költségei,
 • A forgalomból kivont jármű újbóli forgalomba helyezésének költségei,
 • A biztosított jármű használatának akadályoztatása miatt felmerült károk, költségek (elmaradthaszon),
 • A biztosítási esemény miatt megsemmisült gépjármű pótlását szolgáló másik gépjármű beszerzésével kapcsolatban felmerült járulékos költségek (pl.illetékek)
 • Közterhek.

Szerződő, illetőleg a biztosított (ha nem azonos a szerződővel) köteles a kárt tőle telhetően megelőzni és enyhíteni. A kárenyhítés szükséges költségei a szolgáltatás keretei között akkor is a biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre.

A biztosított akár megelőzési és kárenyhítési teendőit a károsító esemény és a biztosított adott helyzetben fennálló lehetőségei határozzák meg.

A biztosítási esemény bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb az egyes fedezetek határidejének figyelembevételével kell bejelenteni.

A bejelentéskor közölnie kell a gépjárművezető és a gépjármű adatait, valamint a káreseménnyel kapcsolatos lényeges információkat.

A kárbejelentést követően a biztosított a biztosító felhívására köteles a gépjárművet bemutatni a biztosító által kirendelt kárrendezőnek.

A kárrendezéshez társaságunk további információkat vagy dokumentumok bemutatását is kérheti.

A rendőrséget értesíteni kell, ha ezt jogszabály előírja, vagy ha a káreseményben részes bármelyik fél ezt kéri.

A gépjárműben keletkezett tűz vagy robbanáskárt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező tűzvédelmi hatóságnak, a lopáskárt a lopás helyszíne szerinti illetékes belföldi vagy külföldi rendőrhatóságnál minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni.

A gépjármű ellopását a forgalomból való kivonás céljából az erre jogosult hatóságnál is be kell jelenteni.

Bonus jogosultságot az a szerződő üzembentartó (akit a forgalmi engedélybe üzemben tartóként bejegyeztek, ennek hiányában a tulajdonos) szerez, aki a megfigyelési időszakban (az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak és az új biztosítási időszak kezdő napjai közötti időtartamban) legalább 270 napig rendelkezett érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással, és nem okozott kárt.

A rendszer egy ún. „alapdíjosztályból” (A00), 10 bonus osztályból és 4 malus osztályból áll.

Ha a szerződőszemélygépkocsijával vagy motorkerékpárjával kárt okoz, akkor biztosításának osztályba sorolása a tárgyévihez képest két osztállyal, két kár okozása esetén négy, három kár okozása után pedig hat díjosztállyal romlik.

Négyszer vagy annál több alkalommal kárt okozókat sújtja a legszigorúbb díjemelés, mert az osztályba sorolásuk ekkor –a már korábban elért fokozattól függetlenül –a következő évben M04-es lesz.

Tehergépkocsik, autóbuszok, vontatók vagy mezőgazdasági vontatók esetében minden károkozás a tárgyévihez képest egy-egy fokozatot ront a szerződés osztályba sorolásán.

 • csoportos beszedési megbízás,
 • bankkártya,
 • folyószámláról átutalás,
 • csekkes,
 • a Díjnet online fizetési rendszerén keresztül vagy külön megkötött ügyfélszámla-szerződés alapján.

Flottaszerződés: biztosítási szerződés, amely alapján a szerződő jogosult a flottájához tartozó egyes gépjárművek biztosítási szerződését megkötni. A flottaszerződést a biztosító a nyilvántartási rendszerében flottaazonosítón tartja nyilván.

A Flotta Casco biztosítást a fogyasztónak nem minősülő szerződőknek ajánljuk az 5 vagy ennél több gépjárműből álló flottáira.

Gépjármű: jelen biztosítás tekintetében a személygépjármű, tehergépjármű, autóbusz, közúti vontató, lassújármű, mezőgazdasági vontató, valamint ezekkel vontatott könnyű vagy nehéz pótkocsi.

Biztosítást csak fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet köthet, aki/amely a biztosítandó gépjárműállomány megóvásában érdekelt, vagy aki a biztosítást ilyen érdekelt

javára köti meg. A biztosítási érdek fennállását a biztosító felhívására okirattal igazolni kell.

*A tájékoztatás nem teljeskörű, a további részletekről érdeklődjön munkatársainknál.

Kérdése van?

Kérjen visszahívást, vagy személyes tanácsadást!