Adatvédelmi szabályzat

Üdvözöljük! A jelen tájékoztatás célja, hogy a www.hitelcel.hu weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetítői-, adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.

A tájékoztatás és az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.)
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)

A www.hitelcel.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Simon Dávid EV.-t (székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 109/3, adószám: 57198679-1-42 illeti.

www.hitelcel.hu honlapon megjelenő pénzügyi szolgáltatások tekintetében jelenleg tevékenységet nem végez.

Simon Dávid EV. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi és befektetési termékekhez kapcsolódóan marketing tevékenységet végez. Marketing tevékenységnek minősül valamennyi „Promóció” jelzésű termékmegjelenítés, a banner, valamint mindaz a pénzügyi vagy befektetési termék, ahol nem lehet „Érdekel” gombra kattintani és a személyes adatok megadásával visszahívást kérni az adott termék kapcsán, mivel ezen hirdetések a hirdető oldalára irányíthatják át a felhasználót.

Tájékoztatjuk, hogy a www.hitelcel.hu honlapon kínált, illetőleg a szolgáltatások igénybevételéhez egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik felek részére való átadása szükséges, illetve személyes adatok megadása és kezelése szükséges.

Az Adatkezelők közös, adatkezelésre, kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe:

info@hitelcel.hu

Az adatkezelés jogalapja:

Az egyes Társaságok tevékenysége kapcsán a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező adatkezelési, adatmegőrzési. adattovábbítási kötelezettség teljesítése, illetőleg az érintett hozzájárulása.

A www.hitelcel.hu honlap használata során keletkezett és az ún. cookie-k által tárolt adatok alapján végeztt profilalkotási tevékenység vonatkozásában az érintett hozzájárulása.

Valamennyi felsorolt esetben az adatkezelés jogalapja az adott Társaság jogos érdeke is, továbbá jogos érdeken alapulhat az adatkezelés fennálló tartozás, rendezetlen követelés vagy jogvita lezárása, jogi, adójogi, könyvvizsgálati és számviteli kötelezettség teljesítése, csalások megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása érdekében.

A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

 • Név
 • Születési hely
 • Születési név
 • Születési dátum
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Település
 • Irányítószám
 • Gyermekek száma
 • Vállalat neve
 • Cégjegyzékszám
 • Adószám
 • Érdeklődéssel érintett termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó- vagy azzal kapcsolatban a honlapon elérhető valamely kalkuláció során az érintett által megadott adatok (különösen, de nem kizárólag: jövedelem, ingatlan elhelyezkedése, ingatlanfedezet értéke, bankszámla-használati adatok, lakhatási információk, meglévő gyermekek születési ideje / tervezett gyermekek száma, havi személyes költségvetési / megtakarítási adatok, meglévő megtakarítási termékek / tervezett befektetések adatai)

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok helyességéért és teljes körűségéért Ön felelős, ideértve azt is, hogy bármely adatkezeléssel járó szolgáltatást a saját nevében vesz igénybe, és magánszemély esetén az életkora 18 évet meghaladja, vagy rendelkezik törvényes képviselő hozzájárulásával.

Tájékoztatjuk, hogy a www.hitelcel.hu weboldal működésével kapcsolatban a www.hitelcel.hu weboldal ún. cookie-k által egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt remarketing és a weboldal fejlesztése céljából. A www.hitelcel.hu honlap cookie szabályzata, az ilyen módon gyűjtött és kezelt adatok köre, az ilyen adatokra vonatkozó adattovábbítás címzettjei az alábbi tájékoztatón tekinthető meg.

COOKIE SZABÁLYZAT

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben ezen nem személyhez kapcsolódó adatok felvételét követően az Ön személyes adatai szolgáltatás igénybevétele, hírlevél feliratkozás vagy felhasználói fiók regisztráció alapján rögzítésre kerülnek, a nem személyhez kapcsolódó adatok hozzárendelődnek az Ön által megadott személyes adatokhoz.

Az adatkezelés időtartama:

A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy banktitoknak, biztosítási titoknak vagy értékpapírtitoknak minősülő adatok esetében az adatkezelési- és adatmegőrzési kötelezettség a vonatkozó jogszabályok alapján korlátlan ideig terheli az adatkezelőt.

Az adatkezelés célja:

 • személyes adatok, valamint az adott, Ön által igényelt pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozó dokumentumok továbbítása a honlapon megjelenő pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások, pénzpiaci közvetítők, biztosítók részére az Önnel való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozóan,
 • egyes pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók valós vagy nem valós idejű átvilágítása (ügyfélazonosítás) során keletkezett adatoknak az adott szolgáltatást nyújtó megbízó harmadik fél (pénzügyi intézmény, biztosító, befektetési szolgáltató) részére történő továbbítása a Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok, valamint a Társaságok és a harmadik felek közötti szerződések szerint,
 • egyes pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók és az igényelt szolgáltatást nyújtó harmadik fél (pénzügyi intézmény, biztosító, befektetési szolgáltató) közötti elektronikus úton történő szerződéskötésben történő közreműködés során az adatok kezelése és továbbítása a Hpt, Bszt. és Bit. és egyéb jogszabályok, valamint a harmadik fél és az egyes társaságok között fennálló megbízási szerződések rendelkezései szerint,
 • a Pénzügyeim felületen keresztül az Ön regisztrációja és hozzájárulása esetében az Ön által igényelt pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozó dokumentumok tárolása, illetőleg az adott szolgáltatást nyújtó harmadik fél és az Ön közötti jogviszonyra vonatkozó elektronikus okiratok kézbesítése, tárolása, valamint a Pénzügyeim felületen keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása,
 • közvetlen üzletszerzés (közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, melyek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, nyújtásával közvetlenül kapcsolatos reklám vagy címzett reklámküldemény továbbítása az Ön részére),

Tájékoztatjuk, hogy pénzpiaci, biztosítási, befektetési szolgáltatásra vonatkozó érdeklődés alkalmával írásban vagy elektronikus úton megadott személyes adatait az adott tevékenységet végző Társaság, valamint az érdeklődésével érintett pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatás szolgáltatója, illetve az ilyen szolgáltató megbízott üzletkötőin vagy ügynökein túlmenően az adatok felvételével, kezelésével megbízott adatfeldolgozók ismerhetik meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy a www.hitelcel.hu honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez elvégzendő regisztráció, hírlevél feliratkozás során a megadott személyes adatainak kezelésére, továbbítására és átadására vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására köteles. A regisztráció, hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Email: info@hitelcel.hu

Postacím: Simon Dávid EV., 1157 Budapest, Nyírpalota út 109/3.

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem korlátozzák, a GDPR alapján a magánszemélyek számára az alábbi jogok biztosítottak:

Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni a kezelt személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez;

Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;

Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését, amennyiben az nem banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok;

Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen az adatkezelés felfüggesztésre kerüljön a személyes adatai összességének vagy egy részének kapcsán, amennyiben az nem banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok;

Kifogásolási jog – joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adata kezelése ellen, kivéve ha az banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok; továbbá joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő kezelése ellen;

Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy harmadik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa;

Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve az olyan profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne Önre, illetve jelentős hatással járna.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön fenti jogosultságok gyakorlására vonatkozó kérelmét az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, illetőleg választ ad, és döntéséről, illetőleg válaszáról Önt írásban tájékoztatja. Törlés, korlátozás vagy kifogásolás esetén, amennyiben az Adatkezelő a kérelem megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, és erről, valamint a kérelem alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a kérelemben foglalt jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

Ha az adatvédelemmel, az Ön jogaival, illetve azok gyakorlásának módjával kapcsolatban kérdései vannak, az alábbi elérhetőségen az adatkezelők állnak rendelkezésére:

Email: info@hitelcel.hu

Postacím: Simon Dávid EV., 1157 Budapest, Nyírpalota út 109/3.

Az Adatkezelők személyes adatot az Európai Unió területén kívülre nem továbbítanak. Az Adatkezelők személyhez nem köthető adatot az EU területén kívülre továbbítanak olyan országba, illetőleg olyan szolgáltató részére, amely megfelel a GDPR követelményeinek. Az egyes Adatkezelők a szerződött partnereikkel kötött megállapodásokban, továbbá megbízottaik, közreműködőik és munkavállalóik felé biztosítják a jelen szabályzatban és a kapcsolódó belső szabályzatokban foglalt követelmények betartását.

Az Adatkezelők az Ön személyes adatai védelme érdekében megfelelő mértékű műszaki és szervezeti intézkedéseket tesznek, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen informatikai rendszer sem nyújthat teljes körű védelmet. Folyamatos az informatikai fejlesztés az álnéven történő nyilvántartás, titkosítás, hozzáférés, jogosultsági szintek és archiválás kapcsán annak érdekében, hogy megakadályozzuk a rendszerünkben lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, továbbá a személyes adatok jogalap nélküli tárolását.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők pénzpiaci közvetítői, közvetítői alvállalkozói, biztosításközvetítői, tőkepiaci közvetítői tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

A jelen Adatvédelmi Szabályzat bármikor egyoldalúan módosítható az Adatkezelők által. A korábban érvényes Adatvédelmi szabályzatok a www.hitelcel.hu weblapon továbbra is elérhetőek maradnak.